dokumenty

bnr_doc

Dokumenty

Wykaz potrzebnych dokumentów ustalany jest indywidualnie w rozmowie z klientem i jest on uzależniony od rodzaju nieruchomości i celu wyceny. Poniżej przykładowe wykazy dokumentów potrzebnych do wyceny:

 

Nieruchomości

lokalowe

 

 • numer księgi wieczystej,
 • rzut pomieszczeń lokalu,
 • dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa, przydział), dla rynku pierwotnego dodatkowo:
 • nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę, – przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową). 

Spółdzielcze własnościowe

prawo do lokalu

 

 • nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
 • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • rzut pomieszczeń lokalu, 

Nieruchomość

zabudowana

 

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
 • dokumenty techniczne budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, 

Nieruchomości gruntowe (przeznaczone na cele rolne i leśne)

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczyste – wypis z ewidencji gruntów
 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej działki (wyrys z rejestru gruntów)
 • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • kopia mapy siedliskowo-glebowej dla danej nieruchomości
 • kopia planu urządzania lasu lub uproszczonego urządzania lasu dla własności prywatnych – decyzje organu lub podmiotów sprawujących nadzór nad gospodarką leśną wycneianiej nieruchomości

Lokal użytkowy

 

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz rzutem pomieszczeń lokalu,
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu – umowa najmu.

Grunt

 

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

zapraszamy

do współpracy

biuro@antemion.pl

tel. 603 208 852

tel. 605 632 037

fb

Antemion. Rzeczoznawca Majątkowy.

Nasiechowice 19 , 32-200 Miechów

Polityka - pliki cookies

Prawa do strony internetowej (c) 2016 antemion.pl

Agencja interaktywna :

hauerpower Kraków